Hvad må jeg se?

Størst mulig åbenhed
På Ballerup Stadsarkiv ønsker vi, at der er størst mulig åbenhed omkring de arkivalier, vi ligger inde med. Dog er vi, som offentligt arkiv, underlagt tilgængelighedsreglerne i Arkivloven.

Kommunale arkivalier - 20 år eller 75 år
Det betyder, at kommunale arkivalier først er tilgængelige efter 20 år, med mindre de indeholder informationer om rent private forhold; det forlænger tilgængelighedsfristen til 75 år.

Til rent private forhold regnes oplysninger som:
Økonomi, race, religion, politiske og foreningsmæssige forhold, strafbare forhold, helbredsforhold, seksuelle forhold og sociale forhold.

Private arkivalier
Med mindre andet er aftalt, følger de private arkivalier de samme regler som de kommunale. Der kan dog for de private arkivalier fra giver været ønsket særlige retningslinjer for tilgængelighed, som arkivet skal overholde.

Dispensation
Hvis du ønsker at bruge arkivalierne før de er tilgængelige, er det muligt at søge dispensation fra fristerne  

Ansøgningen skal være skriftlig.  

Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:
Ansøgerens navn, ansøgerens adresse, ansøgerens fødselsdato, præcis angivelse af hvilke arkivalier der søges om adgang til, formålet med at benytte arkivalierne (fx personlig oplysning, forskning)

Husk ID

Hvis du skal have information om dine egne privat personfølsomme oplysninger skal du huske billed-ID.