Arkiv lovgivning

 

Lovgivning

 

Ballerup Stadsarkiv er et offentligt arkiv og den overordnede arkivmyndighed for Ballerup Kommune. Stadsarkivet fører tilsyn med at kommunens centre og institutioner overholder arkivlovgivningen. Stadsarkivet, eller § 7 arkivet som det også kaldes, er underlagt tilsyn fra Statens arkiver, som er øverste myndighed på arkivområdet.

 

Lovgivningen som Stadsarkivet arbejder ud fra er Arkivloven. Arkivloven gældende for kommunale og statslige myndigheder.

Lovgivningsområdet kan ret beset deles op i tre hovedområder:
1. Retsforskrifter om offentlige arkiver og deres virksomhed.
2. Bekendtgørelser om bevaring og kassation af kommunale myndigheders arkivalier.
3. Retsforskrifter om aflevering af kommunale arkivalier.

Retsforskrifterne beskriver de overordnede rammer for arkivernes virke, herunder adgangsfrister og varetagelsen af de arkivmæssige hensyn.
Arkivloven
Arkivbekendtgørelsen

 

Bevaring og kassation

Statens bekendtgørelser om bevaring og kassation beskriver, hvad der som minimum skal bevares og hvad der kan kasseres. Stadsarkivet har mulighed for at sikre, at der kan skrives lokalhistorie ved at bevare mere end hvad der står i lovgivningen. Bekendtgørelserne er inddelt i tre tidsperioder: indtil 1970, 1970-2006 og fra 2007 og frem.

Indtil 1970:

Bevaring og kassation af kommunale papirarkivalier før 1970

Tiden 1970-2006:

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier i perioden 1970-2006

Fra 2007 og frem

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier fra 2007

 

IT-Arkivalier

IT-arkivering er arkivering af alt bevaringsværdigt data som skabes i IT-systemer.

Lovgivning

Alt datamateriale skabt i de kommunale centre reguleres af arkivloven, med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer.

Papir arkivalier

Alt papirmateriale, som er skabt i den offentlige forvaltning, er omfattet af Arkivlovgivningen.